CPAN ПРОЕКТ

Cyberbullying Peer Ambassadors Network

CPAN проект

Времетраење на проектот: 28.02.2022 - 27.01.2024

Ersamus + Project

2021-1-RO01-KA220-YOU-000029016

Проектот има за цел да придонесе за намалување на феноменот на дигиталното насилство и социјалната исклученост на ранливите млади луѓе преку креирање на врсничка програма за превенција и интервенција на дигиталното насилство.

Специфични цели: 

  1. Да се развијат знаења и вештини на 20 млади од земјите партнери да дејствуваат како врсници за дигиталното насилство со цел да се промовира социјалното вклучување, да се спречи и да се бори против феноменот на дигиталното насилство преку развој и имплементација на меѓународна програма за обука;
  2. Да се поттикне ангажманот и соработката помеѓу младите и различните образовни актери преку развој на онлајн мрежа на врснички амбасадори за дигиталното насилство како средство за олеснување на вмрежувањето, учењето од колеги и овековечувањето на дискурсот против дигиталното насилство до декември 2023 година;
  3. Да се развијат вештини и механизми за справување со ситуации на социјална исклученост и дигиталното насилство кај 400 ранливи млади луѓе преку нивното учество во локални активности спроведени од новосоздадената мрежа на врснички амбасадори за дигиталното насилство, во период од 2 месеци.
 

Резултати од проектот

Резултат 1 од проектот (R1) – ПРОГРАМА ЗА ОБУКА НА ВРСНИЧКИ АМБАСАДОРИ ЗА ДИГИТАЛНОТО НАСИЛСТВО

Програмата за обука опфаќа 5 клучни теми:

– Приватност и безбедност
– Дигитален идентитет и отпечаток
– Онлајн односи и комуникации
– Штетно и навредливо дигитално однесување
– Холистички пристапи во справувањето со дигиталното насилство

0

Развиени активности

0

Учесници

0

Споделено со

Гледајте го ова видео

ПРИТИСНЕТЕ PLAY

Зајакнување на соништата, поттикнување на успехот.

Придружете се на нашето патување, обликувајте ја иднината.

Придружете се на нашето патување, каде што секој чекор што го правите се усогласува со заедничката цел за позитивно влијание врз светот и заедно, можеме да обликуваме иднина која не само што инспирира промени, туку и ја отелотворува колективната сила на нашата страст, посветеност и иновација .

Резултати од проектот

Резултат 2 од проектот (R2) – ПЛАТФОРМА НА АМБАСАДОРИ ЗА ДИГИТАЛНОТО НАСИЛСТВО

R2 претставува дигитална платформа која создава мрежа на млади меѓусебно поврзани за да одговорат на дигиталното насилство преку учење од врсници, како образовна алатка за зајакнување и дигитална алатка за учење за дигиталното насилство достапна на 5 јазици и англиски.

 
0

Амбасадори

0

Ресурси

0

Регистрирани корисници

Гледајте го ова видео

ПРИТИСНЕТЕ PLAY